Psy2Go!
van lijden naar leiden op eigen koers!

Kwaliteiten

 

Registraties

BIG-nummer: 29050581325

AGB-code: 940005229

NIP-nummer: 91236

LVVP-nummer: d003291

 

Handig hulpmiddel:  uw checklist voor 'wat u moet weten!' <= tik hier!

Inhoud

- mijn kwaliteit bijhouden 

- bij- en nascholingen

- intervisies

- visitatie

- beroepscode

- lidmaatschappen

- privacy

- wettelijk (anoniem) gegevens aan te leveren

- Klachten

- Mijn verzuim

zie verder mijn werkwijzen 2017+

 

Downloads

Bijgaand treft u aan - ter uitgebreide informatie - :

 1. Kwaliteitsstatuut 2017+, update 2019

  Kwaliteitsstatuut 2017-2019

   

 2. Werkwijze PJA Calis 2017+

 3. Uw checklist voor 'Wat u moet weten!'

 

Mijn kwaliteit bijhouden

Ik ben als gerontoloog afgestudeerd in 1985 op de Kath. Universiteit Nijmegen, tegenwoordig de Radboud Universiteit te Nijmegen. Vanaf 1999 ben ik BIG-geregistreerd GZ-psycholoog (BIG nummer: 29050581325). Al meer dan 25 jaar werkzaam op Volckaert in de Ouderenzorg (1991+) en al meer dan 10 jaar ook zelfstandige in Psychologie Praktijk Calis (2006+). Daarna volgden diverse scholingen:

 • 2008 basiscursus Oplossingsgerichte Therapie

 • 2008 EMDR basiscursus

 • 2012 basiscursus Cognitieve Gedrags Therapie

 • 2012 Motivational Interviewing

 • 2015 EMDR verdieping en advanced

 • 2015 2016 Emotional Freedom Technique

 • 2017 Re-Attach

 • 2018 ACT basiscursus

 • 2018 CNA scholing (Frans vd Brugge)

 • 2019 Sensorische Informatieverwerking ivm NHA, CVA en dementie

 • 2019+ ik hoop nog scholingen supervisie, Vat van Zelfwaardering, ParkinsonNet te kunnen doen

 

Intervisies

Er zijn diverse intervisies waaraan ik mee doen o.a. op gebied van Niet-aangeboren Hersenletsel met MENT, collega's op Volckaert, collega's in de 1e lijn, regionaal verpleeghuispsychologen overleg, lokaal therapeuten overleg, etc.

Visitaties

In 2016 heb ik een 'elektronische' visitatie bij het NIP [info: klik hier] gedaan met positieve uitslag en eind 2016 een verdiepende visitatie met het LVVP [info: klik hier], deze zijn 5 jaar geldig.

Beroepscode

Ik ben, ook als lid van het NIP, gehouden aan de beroepscode voor psychologen. Informatie vindt u op de betreffende NIP-site 'Beroepscode'.

Lidmaatschappen

 • NIP - lidnummer 91236 (sinds 1990)

 • LVVP, voorheen LVE - lidnummer D003291 (sinds 2006)

 • MENT - samenwerkingsverband NAH in de eerste lijn (sinds 2012)

 • ZeeBra - overleg ouderen/verpleeghuispsychologen regio Zeeland-Brabant (sinds 1990)

 • Geriatrie Zorg Dongen e.o. (sinds 2016)

 • ZORROO - Huisartsen Zorggroep Oosterhout e.o. (sinds 2014)

 • PRO-RCH - Zorggroep Midden-Brabant, Tilburg e.o. (sinds 2017)

Privacy en privacyverklaring

Beroepsgeheim: de gegevens van de cliënt en diens dossier vallen onder beroepsgeheim. Omdat ik dossier bijhoudt van verstrekte behandeling neem ook ik een voorbehoud om gegevens te vertrekken en wil daartoe een voorbehoud van toestemming hanteren; dat doe ik door te overleggen met de client en/of vooraf een concept te verstrekken.

Uw toestemming: ik vraag om toestemming bij het delen van gegevens bij niet aan de behandeling gebonden professionals, vrijwel altijd overleg ik dit vooraf met de client en rapporteer na afloop.

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt,  gebruik ik daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflicten van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan bij de zorverzekeraar (bij materiële controle).

Bezwaar gebruik uw gegevens: ik gebruik de privacyverklaring (van bezwaar) als de client zijn/haar diagnose niet kenbaar wil maken aan diens zorgverzekeraar of aan het DIS (DBCInformatieSysteem). In 2018 gingen deze gegevens via SVR (Stichting Vrijgevestigden ROMmen), mijn overeenkomsten met en info over SVR en SBG kunt u raadplegen. In 2019-2020 wordt de werkwijze op landelijk nivo herzien en vindt nu nog alleen wettelijk beperkte (geanonimiseerde) overdracht van vooral basis-gegevens plaats.

 

 

 

 

 

Bewaartermijn: dossiergegevens worden 20 jaar bewaard.

Toestemmingsverklaring: er is een toestemmingsverklaring van de client nodig als andere zorgverleners informatie willen. het verstrekken van informatie aan deze anderen gebeurt tegen de geldende tarieven (circa 50,- Euro)

Wettelijk (anoniem) gegevens aan te leveren

Ik ben wettelijk verplicht gegevens over diagnose en behandelingstype en ook anoniem uw welzijnsklachten aan te leveren aan SVR t.b.v. SBG (<= klik en zie hierboven) - tenzij u bezwaar maakt. Laat mij dat dan weten, waarbij we een verklaring opnemen in het dossier/tekenen.

 

Privacyverklaring

Lees hier de officiële informatieve privacyverklaring versie 17-02-2019

Lees hier de voor cliënten informatieve privacyverklaring versie 17-02-2019

 

Klachten

De 'klik' bevorderen: door periodiek de Session Rating Scale (beoordeling van de sessies) alsook de Eigen Doelstellingen van de client door te nemen (behandelplan) probeer ik op de zelfde golflengte te zitten en tot effectieve behandeling in een goed contact 'klik' te functioneren. Dit kan ongemakken en klachten helpen voorkomen.

Desondanks kunnen (andere) klachten optreden.

Samen: graag bespreek ik die eerst met de client samen en trachten we die samen op te lossen.

Klacht: in geval van blijvende onvrede kan de client een klacht indienen bij:

Mijn verzuim

Afspraak verzetten: ook ik kan problemen hebben met een gemaakte afspraak; daartoe neem ik contact op en tracht een nieuwe afspraak te maken.

Ziekte: ook ik kan ziek raken of een afspraak moeten verzetten: daartoe neem ik persoonlijk contact met u op en proberen een nieuwe afspraak te maken.

Vakantie: ik blijf bereikbaar via mobiel +31-112-10865 en per mail PJACalis@GMail.com. Bij acute nood zal ik in overleg met u treden en samen tot een oplossing komen, zoals bijv. een telefonisch of zelfs Internet-consult. We kunnen bezoek aan een passende collega overwegen en U kunt ook terecht bij de verwijzer (huisarts).

Langdurig verzuim: in geval van langdurige verzuim door langdurig ziekte en herstel zullen we samen overleggen.

Overlijden/niet aanspreekbaar: bij mijn eventuele vroegtijdige overlijden of onmogelijk in staat zijn tot menselijk contact is mijns inziens het beste, dat de client terug gaat naar de verwijzer (huisarts) en samen overlegt wat verstandig is verder te doen.

Er is een noodprocedure waarbij een envelop met toeganggegevens geopend kan worden door een vertrouweling, en een automatische e-mailreply en op mobiel/telefoon een voicemail ingeschakeld worden.

 

 

Top | PJACalis@GMail.com (C)(P) Calis - all rights reserved 2020